Stad Mechelen stelt aannemer aan voor regelmatig nazicht en herstellingswerken kerkgebouwen  
 
Stad Mechelen gaat de komende jaren extra aandacht besteden aan een goed onderhoud van zijn monumenten. Het stadsbestuur geeft de opdracht aan Renotec nv om periodiek nazicht en kleine herstellingswerken uit te voeren aan de Mechelse kerkgebouwen.
  
“Het stadsbestuur heeft de laatste jaren ingezet op de grotere restauratiedossiers van de historische kerken te Mechelen. Ook de volgende jaren staan nog enkele restauratie- en onderhoudsdossiers op de planning. Grote dossiers kunnen in de toekomst echter maximaal vermeden worden door werk te maken goed onderhoud. Daarom hebben we nu een gespecialiseerde aannemer aangesteld voor regelmatig nazicht en kleine herstellingen”, zegt schepen van Monumenten Koen Anciaux.
 
Kerkfabrieken 

In Mechelen zijn er 18 kerkgebouwen die nog worden gebruikt voor de rooms-katholieke eredienst. Sommige van de kerkgebouwen zijn eigendom van de stad Mechelen, anderen worden beheerd door de kerkfabrieken. Onze stad telt daarnaast ook nog 2 protestantse kerken. Stad Mechelen zal voor het nazicht en de kleine herstellingswerken instaan voor de 10 kerken waarvan zij eigenaar is of waarvoor zij optreedt als bouwheer. In het aanbestedingsdossier is tevens voorzien dat ook de respectievelijke kerkfabrieken, voor de kerken in hun eigendom, gebruik kunnen maken van de voorwaarden en eenheidsprijzen van deze aanbesteding. Ook de vzw Leliëndaal (Onze-Lieve-Vrouw-Leliëndaalkerk, gelegen in de Bruul) en de protestantse kerkgemeenten kunnen beroep doen op de aangestelde aannemer.
 
Verhoogde erfgoedpremie 
Voor de uitvoering van restauratiewerken aan eredienstgebouwen, beschermd als monument, kan de stad beroep doen op een premiepercentage van 60%. De Vlaamse Overheid stimuleert en beloont bovendien goed onderhoud van beschermde monumenten. De erfgoedpremie wordt verhoogd met een aanvullend premie van 10%, als een systematisch nazicht en goed onderhoud kan worden aangetoond.
 
Het totale inschrijvingsbedrag van aannemer Renotec nv. bedraagt 748.884,97 euro, deze prijs omvat naast de investering voor de stad Mechelen, ook de kosten voor de kerkfabrieken en vzw Huis van Leliëndaal. Het aandeel van de stad Mechelen bedraagt 626.439,63 euro.
Voor sommige van de kleine herstellingswerken die tijdens het nazicht worden uitgevoerd, kan de stad ook nog een erfgoedpremie aanvragen, die voorlopig geraamd wordt op 320.000 euro. De investering voor de stad bedraagt dan uiteindelijk ca. 300.000 euro.
De uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 4 jaar, zodat jaarlijks ca. 156.609,91 euro wordt besteed, afhankelijk van de uit te voeren herstellingen. Hiertegenover staat een jaarlijks te verwachten premie van 80.000 euro.
 
Inspectie kerken
De volgende kerken zullen, op initiatief en op kosten van de stad Mechelen, op regelmatige basis (jaarlijks of tweejaarlijks) worden geïnspecteerd: Sint-Pieter-en-Paulkerk, Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijkbasiliek, Sint-Jan-Baptist-en-Evangelistkerk, Sint-Catharinakerk, Sint-Alexius-en-Catharinakerk, Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, Sint-Niklaaskerk te Leest, Sint-Lambertuskerk en -toren te Muizen, Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandskerk te Walem en Sint-Amanduskerk te Heffen.