Stad Mechelen en Sociaal Huis pakken woonproblematiek op de private huurmarkt aan

Zowel de stad als het Sociaal Huis hebben beide een initiatief opgestart met het oog op de problemen op de private huurmarkt. Met een folder over woonkwaliteit, wil de stad de huurders op een laagdrempelige manier informeren over hun rechten. Het Sociaal Huis gaat op zijn beurt van start met een begeleidingstraject, dat moet voorkomen dat huurders uit hun huurhuis gezet worden.

Woonkwaliteit is nog steeds een belangrijke uitdaging in Mechelen. De afgelopen jaren
is de woonkwaliteit verbeterd, maar toch worden er nog een aantal huizen verhuurd die niet aan de basisvoorwaarden voldoen. “De woonkwaliteit verbeteren is de grote uitdaging. De stad heeft hiervoor een belangrijk aandachtspunt van gemaakt en een actieplan met enkele concrete maatregelen uitgewerkt”, aldus schepen van Wonen Greet Geypen.

Enkele belangrijke punten uit het actieplan: extra personeel om de controles op minimale woonkwaliteit op te voeren, een periodiek overleg met de betrokken stadsdiensten voor een optimale samenwerking, de opmaak van herstelvorderingen om wantoestanden via juridische weg aan te kunnen pakken, een stedenbouwkundig handhavingsbeleid en sinds kort een nieuwe infobrochure.

De nieuwe infobrochure ‘Je huurwoning heeft gebreken’ is verkrijgbaar in het Huis van de Mechelaar, het Sociaal Huis en sociale organisaties en legt op een eenvoudige manier uit, welke stappen huurders moeten ondernemen als hun huurhuis gebreken vertoont.

Voorkomen is beter dan genezen

Tegelijkertijd klopt het Sociaal Huis op dezelfde nagel en heeft het een begeleidingstraject uitgewerkt om huurders aan te zetten het huis dat ze bewonen
als een goede huisvader te onderhouden. Dit traject kan worden ingeschakeld op
het moment dat een huurder zodanig in problemen is geraakt dat een huisuitzetting dreigt.

“De term preventieve woonbegeleiding zegt het zelf. Het wil preventief werken, en dus voorkomen dat er woonproblemen zijn. Kenmerkend voor deze hulpverlening is dat er daadkrachtig en doortastend wordt opgetreden. De beste preventie is om gezinnen die moeilijkheden ondervinden om hun huurdersverplichtingen na te komen, vroegtijdig te bereiken en met concrete tips te ondersteunen. Het gaat vaak om eenvoudige zaken zoals regelmatig verluchten, de dampkap opzetten, huisvuil tijdig aanbieden. Hoe sneller we deze groep bereiken, hoe groter de kansen”, zegt schepen Koen Anciaux en voorzitter van het Sociaal Huis. “We vinden het belangrijk om gezinnen kansen te bieden op woonzekerheid als ze nog in hun woning wonen”.

Win-win situatie

De huurders met dreigende uithuiszetting worden geruime tijd héél intensief begeleid.
De begeleiding is onder meer gericht op het ondersteunen en aanleren van woonvaardigheden en het nakomen van huurverplichtingen. Samen met de huurder wordt er op zoek gegaan naar de juiste oplossingen voor de huurachterstand. De bereidheid van de huurder en de verhuurder om aan het probleem te werken is cruciaal.
Tussen de huurder en de verhuurder wordt een oplossing onderhandeld en wordt een overeenkomst opgemaakt. De duurtijd van een begeleidingstraject is maximum 3 jaar.

Kwaliteit huurpatrimonium verbeteren

“Al deze actiepunten hebben als doel om de kwaliteit van het huurpatrimonium in onze stad te verbeteren. Huurders zijn niet altijd op de hoogte welke stappen ze kunnen ondernemen. Nochtans is het belangrijk om niet bij te pakken te blijven zitten, en de problemen groter te laten worden.  De nieuwe folder over woonkwaliteit legt op een eenvoudige manier en stapsgewijs uit, wat huurders dienen te ondernemen als hun huurwoning ernstige gebreken vertoont”, aldus Greet Geypen.

“In het begeleidingstraject worden mogelijke pistes overlopen, worden verwachtingen en mogelijkheden zichtbaar gemaakt. Eens het gevaar van de dreigende uithuiszetting is afgewend, wordt de preventieve woonbegeleiding afgebouwd. Een win-winsituatie voor zowel de huurder als stad!

Wanneer de situatie reeds te ver gevorderd is (bv opzeg is onomkeerbaar), is er nog een mogelijkheid om met het gezin aan de slag te gaan. De vraag behelst hier dan eerder de zoektocht naar een andere woning, het correct afsluiten van de bewoning en stappen zetten voor een nieuwe en goede start met het oog op een nieuwe duurzame bewoning.