Oude bibliotheek moet nieuw stadsvernieuwingsproject worden

Door de verhuis van de bibliotheek naar het Prekikherenklooster, is er plaats vrijgekomen in de gebouwen van de Moensstraat en de Gebroeders Verhaegenstraat. Om de site een nieuwe toekomst te geven, zet de stad stappen om de oude bibliotheek te verkopen. Ze verbindt hier duidelijke voorwaarden aan om tot een nieuw stadsvernieuwingsproject te komen. Intussen wordt de vrijgekomen ruimte onder het beheer van Mest vzw, tijdelijk ingenomen.

Met het oog op de herontwikkeling van de site van de bibliotheek, werkt de stad een wedstrijdformule uit met  duidelijke randvoorwaarden. “We hebben deze werkwijze in het verleden reeds meermaals gebruikt en dit biedt veel voordelen. Zo hebben we als stad een goed zicht wat de kandidaat-kopers met de site beogen en kunnen we bijsturen waar nodig. Het gaat om een belangrijke site in onze historische binnenstad. Vanzelfsprekend moet het project zich mooi inpassen in de omgeving en een meerwaarde bieden voor de buurt”, klinkt het Greet Geypen, schepen van Stadsvernieuwing.
 
Aan de hand van de verkoopsleidraad, kunnen geïnteresseerde kandidaten zich aanbieden. Maximum drie kandidaten zullen in eerste fase weerhouden worden, waarna een beoordelingscommissie zich zal uitspreken over de geselecteerde projecten.
 
Stad legt verkoopsvoorwaarden op
 

In de leidraad staan een aantal belangrijke verkoopsvoorwaarden. Zo is er de minimum verkoopprijs van 1,3 miljoen euro. “Doch de prijs zal niet allesbepalend zijn. Kandidaten worden o.a. ook beoordeeld op architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit, duurzaamheid en timing”, aldus Koen Anciaux, schepen van Gebouwen.
 
Daarnaast dient de ontwikkelaar voldoende publieke ruimte te voorzien tussen de bestaande woningen in de Moensstraat en de nieuwe woonontwikkeling. Het moet tegelijk ook mogelijk zijn om alle aangrenzende woningen in de Ziekeliedenstraat via de achterzijde toegankelijk te maken.
 
“De voormalige portierswoning op de kop van de Moenstraat en de Ziekeliedenstraat moet behouden blijven en krijgt bij voorkeur een horeca-invulling die voor meer leven aan het plein kan zorgen. De totale ontwikkeling dient verenigbaar te zijn met de erfgoedwaarde van dit gebouw”, aldus Koen Anciaux. 
 
Ook het respecteren van de overeenkomst tussen de stad en MEST vzw, betreffende de ingebruikname tot september 2021, staat als verkoopsvoorwaarde opgesomd. “Dit is een engagement dat we zijn aangegaan en willen naleven. Op deze manier blijven we startende ondernemers in Mechelen steunen”, aldus Greet Geypen.
 
De stad heeft ook een aantal richtlijnen opgesteld voor de ontwikkelaars. Zo wenst het stadsbestuur op deze locatie een gevarieerd woonaanbod met kwalitatieve woonruimtes. Ook de buitenruimtes – zowel de private als de gemeenschappelijke - moeten kwalitatief aangelegd worden met voldoende groen en waar mogelijk ruimte voor ontmoeting en spel. De nodige parkeerplaatsen zijn ondergronds op te vangen. Daarnaast wordt bijzondere aandacht gevraagd voor duurzaam bouwen.
Doorsteek naar Cortenbachplein
 
Het is de wens om de bibliotheeksite doorwaadbaar te maken richting het Cortenbachplein via een doorsteek. De mogelijkheid hiervan wordt momenteel onderzocht. De doorsteek moet de twee nieuwe pleinen met elkaar verbinden.  “Zo ontstaat er alweer een nieuwe aantrekkelijke en doorwaadbare site in het hart van de stad”, aldus Greet Geypen.
De leidraad voor de verkoop wordt in oktober ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Nadien wordt de leidraad gepubliceerd en volgt de verkoopprocedure. De leidraad wordt online gepubliceerd en kan u vanaf dinsdagnamiddag terugvinden op
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1523/01/2019