Oproep kandidatuur Land- en Tuinbouwadviesraad

Een nieuwe bestuursperiode betekent ook een nieuwe samenstelling van de Land- en Tuinbouwadviesraad. De stad zoekt leden om het land- en tuinbouw beleid via de adviesraad te ondersteunen. Ben je een actieve land- en tuinbouwer en wil je je hiervoor inzetten? Wens je met je vereniging of organisatie vertegenwoordigd te zijn om de belangen van land- en tuinbouwers te behartigen? Stel je dan nu kandidaat.

De land- en tuinbouwadviesraad ondersteunt land- en tuinbouwactiviteiten én treedt op als spreekbuis voor de sector. Concrete problemen kunnen worden aangekaart en voorgelegd aan het stadbestuur om samen tot oplossingen te komen en verder uitvoering te geven aan het lokale land- en tuinbouwbeleid. De adviesraad komt minstens 3 maal per jaar samen, bestaat voornamelijk uit individuele land- en tuinbouwers, afgevaardigden uit beroepsverenigingen en de polderbesturen. 

 “In de voorbije periode bestond de adviesraad voornamelijk uit mannelijke leden. Vrouwelijke afgevaardigden zijn dan ook extra welkom. De Land- en Tuinbouwadviesraad heeft als doel om een brede groep professionelen te bereiken die hun expertise vanuit hun beroep/ bedrijfstak meenemen naar de raad”, zegt Koen Anciaux, de schepen van Landbouw.

Praktisch 
Je kandidaat stellen kan nog tot en met 4 maart. De kandidaturen dienen schriftelijk ingediend te worden bij het college van Burgemeester en Schepenen of kunnen gemaild worden naar stadsbestuur@mechelen.be. Indien het aantal kandidaturen het toegelaten aantal leden overschrijdt, zullen de ingediende kandidaturen chronologisch behandeld worden.
Meer informatie vind je op www.mechelen.be/landentuinbouw of neem contact op met de stedelijke dienst Milieu en landbouw T 0800 20 800 E milieudienst@mechelen.be