Open VLD wil eerlijkere provinciebelasting

En gaat over tot amendering van reglementen provinciebelastingen in de provincieraad
 
De provinciebelasting op de bedrijven is niet arbeidsvriendelijk voor de kleine zelfstandigen zonder bedrijfsruimten die meestal in bijberoep wat extra bijwerken om rond te komen. Deze groep wordt even zwaar belast als bedrijven met een oppervlakte tot 1000 m2 via de provinciebelasting op bedrijven. 
 
Open Vld fractievoorzitter Koen Anciaux vroeg in de provincieraad via amendering om natuurlijke personen die in bijberoep wat extra bijverdienen (pedicures, thuisverpleging,...) en geen bedrijfsruimte hebben vrij te stellen van deze belasting van € 100,- . "Deze mensen verzorgen voeten, we moeten niet met hun voeten spelen maar waardering betonen" zegt hij. 
Ook betreffende de algemene provinciebelasting werd er door provincieraadslid Ann Bakelants een lans gebroken voor de alleenstaanden en eenoudergezinnen. De financiële draagkracht van deze groep wordt door de deputatie gemakkelijk omwille van ‘eenvoud van reglement’ niet erkend. Nochtans wordt algemeen erkend dat alleenstaanden en eenoudergezinnen het meestal niet erg breed hebben. Ann Bakelants amendeerde het reglement met het voorstel om een 50% korting voor deze groep te bepleiten. 
 
Verder pleit Koen Anciaux in zijn algemene toelichting ervoor om in 2020 opdracht te geven voor de opmaak van een studie in functie van een grondige hervorming van het provinciale belastingsysteem en zeker van de twee geciteerde belastingreglementen. 
 
“ Een taxatie gekoppeld aan de milieuklasse, energieverbruik, ruimtegebruik, innovatie en tewerkstelling kunnen meer sturend zijn voor de realisatie van een moderne ecologische omslag,” besluit Anciaux.