Mechelse taksshift: Mechelen wil werken belonen en koopkracht versterken

Het stadsbestuur van Mechelen wil met de begrotingsopmaak 2019 een belangrijke taksshift doorvoeren:

1.    We verminderen de belastingen op werken. 
De Aanvullende Personenbelasting (APB) daalt van 7,4% naar 6,8%. Op die manier werkt onze stad mee aan een beleid dat de koopkracht van de mensen versterkt, werken beloont en mensen activeert op de arbeidsmarkt. 
Met deze daling van de APB komt Mechelen in de top drie van de steden die inkomen het minst belasten en de koopkracht het meest versterken. Het betreft een geraamde daling van 2.260.928 euro. Voor een gemiddeld Mechels gezin (in 2017 waren er in Mechelen 36.108 gezinnen) gaat dit over een vermindering van 63 euro. 
De bedragen van lastenverschuivingen bij lokale besturen zijn evident altijd bescheiden in vergelijking met de federale en Vlaamse fiscaliteit, maar deze lastenverlaging is toch van een zelfde orde en zelfs groter als de afschaffing van de Algemene Gemeentebelastingen (60 euro voor een gezin, 40 euro voor een alleenstaande). 

2.    We verhogen de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
De opcentiemen op de Onroerende Voorheffing (OV) stijgen van 938 naar 1100. Deze verhoging komt neer op een extra ontvangst van 5.445.920 euro. De helft van deze belastingen komt van de gezinnen, de andere helft van vastgoedbedrijven en ondernemingen. 
Door de massale investeringen in onder meer de publieke ruimte is de waarde van het Mechelse vastgoed de afgelopen jaren sterk gestegen. Dat is een goede zaak voor  huiseigenaars, dit is meer dan 70 procent van de Mechelse gezinnen. Zo steeg de waarde van een gemiddelde woning in Mechelen de afgelopen vijf jaar alleen al met 15% (brond: Trends vastgoed). Op een gemiddelde waarde van een huis van 250.000 euro is dat een winst van 37.500 euro. Het is billijk om ter compensatie van deze investeringen en de verminderingen van de APB hier een extra inspanning te vragen. 
Voor een gemiddeld gezin betekent dit dat ze op jaarbasis 75 euro meer OV moeten betalen. Ten aanzien van de stijging van de waarde van het vastgoed is dat amper 0,2% van de waardestijging van de afgelopen vijf jaar. Voor een gemiddeld gezin bedraagt deze fiscale operatie (APB en OV) dan ook minder dan 1 euro per maand. 
Ook de ondernemingen betalen onroerende voorheffing. Let wel: het zijn de eigenaars van ondernemings- en handelsgebouwen die worden belast. Zij staan in voor de helft van de OV-ontvangsten. Door de vrijstelling van OV van materieel en outillage daalden de belastingen die ondernemingen aan de Vlaamse overheid moesten betalen. Maar ook wat ze daarop aan opcentiemen aan de stadskas betaalden is gevoelig gedaald en dat met 1,5 miljoen euro. (De stadsontvangsten OV op materieel en outillage bedroegen in 2015 nog 1.451.357 euro, daalden in 2016 al tot 1.060.104, in 2018 tot nog maar 630.000 euro en zullen in 2020 op nul euro terugvallen). Deze verminderde inkomsten voor de stadskas worden gecompenseerd door de aanpassing van het OV-tarief.  

3.    Begroting 2019
De aanpassing van deze twee belastingstarieven moest voor het einde van de maand januari worden goedgekeurd. De begroting voor 2019 zal in de gemeenteraad van februari worden voorgelegd. Het is immers technisch onmogelijk om met een nieuwe bestuursploeg samen met de stadsdiensten een begroting op amper 14 dagen op te stellen. Door de specifieke politieke constellatie kon het uittredende bestuur geen begroting voor dit jaar opstellen. 
We zijn ons ervan bewust dat men de globale impact van deze taksshift maar correct kan beoordelen binnen het geheel van de begroting. Ze zijn maar een deel van de tekening, naast vele andere inkomsten en uitgaven. 
Specifiek naar ondernemingen en immobilieneigenaars zal de begroting een aantal slimme lastenverlagingen bevatten die het ondernemingsklimaat versterken en vastgoed mobiliseren in het beantwoorden van maatschappelijke noden. 
-    We verminderen de belastingen op bedrijfsruimten voor al onze 9000 ondernemingen. Het eerste tarief (voor de eerste 150 m2) verminderen we van 50 naar 30 euro. Dat is een belastingsvermindering van 180.000 euro die het sterkst werkt voor kleine ondernemingen, handelaars en zelfstandigen. 
-    In het kader van onze duurzaamheidsdoelstellingen en ons beleid voor het behoud van open ruimte en tegen de klimaatopwarming zullen we de belastingen op bedrijfsruimten gevoelig verminderen voor bedrijven en immobiliën die zuinig met ruimte omspringen.  
-    We verminderen de belastingen voor startende bedrijven.
-    We willen we eigenaars die hun woning verhuren via ons Sociaal Verhuurkantoor een sterk verminderde OV aanrekenen of hen zelfs tijdelijk vrijstellen.
-    Hetzelfde instrument van gerichte verminderingen van OV willen we inzetten om wonen boven handelspanden te stimuleren. Zo motiveren we eigenaars fiscaal om actief mee te werken aan een positief woonbeleid.
Met deze en andere maatregelen kan de begroting 2019 een eerste stap worden om onze ambitieuze budgettaire ambities te realiseren:
 
-    zorgen voor gezonde openbare financiën
-    geen globale verhoging van de fiscale druk voor gezinnen
-    stelselmatig verminderen van de stadsschuld
-    de investeringsdynamiek van onze stad verder zetten