Herziening van het meerjarenplan 2020-2025

De eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Mechelen staat op de agenda van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

“Ook de stadsfinanciën ontsnappen niet aan de coronacrisis. Die veroorzaakt minder inkomsten uit belastingen en retributies en de stad trekt budgetten uit voor ondersteuning van slachtoffers van de crisis en voor de relance van de lokale economie en het sociaal-cultureel weefsel”, zegt schepen van Financiën Koen Anciaux.

Verschillende belastingen zullen minder opbrengen. Bijvoorbeeld omdat de hotelbelasting de belasting op, professionele sportwedstrijden en bioscopen. Maar de belangrijkste impact is wellicht de mindere ontvangst  aanvullende personenbelasting. Hoewel er nog onvoldoende zicht is op de te verwachten impact hiervan schat de stad in dat ze over de komende vijf jaar 7,5 miljoen minder zal ontvangen uit deze belasting. “We baseren ons op de prognose van het Planbureau. We hopen dat dit bedrag worstcase zal zijn”, voegt de schepen daaraan toe.
Een ander belangrijke uitgave is de extra steun van 1,5 miljoen voor het armoedebeleid.

De stad lanceerde een lokaal herstelplan na corona “de stad teruggeven aan de Mechelaars” . Daarin worden fiscale maatregelen en minderinkomsten op globaal 9,5 miljoen geraamd. Voor verschillende sectoren zijn steunmaatregelen voorzien maar er zijn ook bijdragen van hogere overheden in die inspanningen. Netto betekent dit voor de stad de volgende meeruitgaven dan initieel begroot: 

•    Herstel economisch weefsel: 2,1 miljoen
•    Ondersteunen kwetsbare Mechelaars: 1,5 miljoen
•    Relance toeristisch weefsel: 0,9 miljoen
•    Zuurstof voor het sociaal-cultureel weefsel: 0,7 miljoen
•    Algemene gezondheid en veiligheid: 0,5 miljoen.

Nieuwe initiatieven

Naast de invloed van corona zijn er ook mooie nieuwe initiatieven:
In het meerjarenplan werden 235 ouderwoningen van het Sociaal Huis verkocht aan privé-investeerders. Zoals eerder medegedeeld hebben we geen privé-investeerders aangesproken, maar een akkoord uitgewerkt met Woonpunt.
Omdat er geen geschikte locatie werd gevonden voor de beiaardschool, hebben we beslist om het historische gebouw aan de Bruul waar ook de taverne De Margriet is gevestigd niet te verkopen.

De stad zal via het autonome gemeentebedrijf Energiepunt 1% leningen blijven toekennen aan burgers die niet voldoen aan bepaalde inkomensgrenzen om de Vlaams gesubsidieerde leningen te kunnen krijgen.
De stad investeert met andere partners in sportinfrastructuur in sportpark De Nekker. De atletiekpiste wordt vernieuwd en er komt een mooie hockey-infrastructuur.

In de aanpassing van het meerjarenplan is de nieuwe CAO voor ons personeel opgenomen. Dit betekent een meeruitgave van 4,2 miljoen in totaal.
 
Door dit alles zien de financiële resultaten er heel anders uit dan in het oorspronkelijke meerjarenplan.
Het jaarlijkse structureel resultaat, lopende inkomsten minus lopende uitgaven minus aflossing van schuld, autofinancieringsmarge genoemd, zal in het laatste jaar van de planningsperiode 2020- 2025 met een overschot van 1,4 miljoen worden afgesloten. In het oorspronkelijke meerjarenplan was dit 6.9 miljoen. Dat vertaalt zich in een stijging van de uitstaande schuld eind 2025 van 229 naar 251 miljoen.

“Mechelen staat sowieso wat betreft de schuld per inwoner in het meerjarenplan gelijk met Aalst. In de centrumsteden Leuven, Antwerpen, Gent, Roeselare en Sint-Niklaas is deze schuld op einde meerjarenplan hoger. Tevens is in ons meerjarenplan te lezen dat onze schuld geen druk legt op onze stadsfinanciën. Het investeringsritme zal de volgende jaren zelfs nog verhogen”, legt de schepen van Financiën Koen Anciaux uit.