Diversiteitstraject voor basisschool Den Abeel

Het stadsbestuur van Mechelen start met een diversiteitstraject voor basisschool De Abeel. De school kaartte in het verleden enkele knelpunten aan inzake diversiteit. Naast enkele initiatieven op de korte termijn in het voorbije schooljaar 2016-2017, komt het stadsbestuur nu met een ondersteunend diversiteitsproject voor komend schooljaar 2017-2018, in samenwerking met Schoolmakers cvba. Op deze manier wil men enkele focuspunten aanpakken. Het stadsbestuur ondersteunt dit project met een bedrag van maximum €24.000.

Vandaag kondigde het stadsbestuur van Mechelen een diversiteitstraject aan voor basisschool De Abeel, een kleinschalige buurtschool gelegen in de Gandhi wijk. De Abeel is een vestiging van basisschool Maurits Sabbe en wordt gekenmerkt door een hoog percentage indicatorleerlingen. Concreet voldeden 95,42 % van de leerlingen in het schooljaar 2015-2016 aan één van de criteria, zoals een laag opleidingsniveau van de moeder of het ontvangen van een schooltoelage. De school had in het verleden reeds enkele knelpunten aangekaart rond diversiteit, zoals bv. het feit dat zwemlessen voor sommige gezinnen een probleem vormden, omdat jongens en meisjes dan zouden samen zijn.
Om deze reden werkte het stadsbestuur een gefaseerd diversiteitstraject uit. In het voorbije schooljaar (2016-2017) ging het om enkele initiatieven op de korte termijn, waarbij men het positief engagement van de school in een aantal lopende trajecten trachtte te versterken, zoals het project ‘School in Zicht’, welke de sociale mix in scholen tracht te bevorderen of het project ‘School & Ouders’, welke de ouderbetrokkenheid tracht te vergroten.

Ondersteuning in schooljaar 2017-2018 met externe partner
De volgende fase in het diversiteitstraject is voorzien voor het komende school 2017-2018. Voor het uitwerken van een diversiteitstraject op maat van basisschool De Abeel werd Schoolmakers cvba als externe procesbegeleider gecontacteerd. Schoolmakers cvba is de vormingspartner van het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) en heeft ruime ervaring in het ondersteunen van scholen in heel Vlaanderen in het aanpakken van diversiteitsvraagstukken. Het partnerschap met Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) zal garant staan voor de wetenschappelijke onderbouwing van het coachings- en begeleidingsaanbod van Schoolmakers cvba en zorgt ervoor dat Schoolmakers cvba beschikt over een unieke expertise in Vlaanderen om scholen -op maat- te begeleiden bij leer- en veranderprocessen rond ‘omgaan met diversiteit’.

Het diversiteitstraject zal zich richten op een aantal verschillende focuspunten. Deze werden gedistilleerd uit gesprekken met de directeur en zorgcoördinator van basisschool De Abeel, de Stad Mechelen en Schoolmakers cvba. De focus zal liggen op het verhogen van de ouderbetrokkenheid en een betere dialoog tussen de school en de ouders, op een heldere communicatie naar de ouders over de schoolvisie en op het vergroten van een betere sociale mix in de school. In het komende schooljaar 2017-2018 is het de bedoeling dat er via een begeleidingstraject van Schoolmakers cvba concrete resultaten waarneembaar zullen zijn ten aanzien van de vooropgestelde focuspunten. De Stad Mechelen ondersteunt dit project met een maximaal bedrag van €24.000.

“Mechelen is met zijn 130 verschillende nationaliteiten een zeer diverse stad. Dat brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Met dit project willen we op een positieve manier basisschool De Abeel ondersteunen om deze uitdagingen te faciliteren en de vraagstukken op te lossen. Onderwijs is één van de belangrijkste sleutels om te investeren in mensen. Op die manier werken we samen aan één Mechelse gemeenschap”, stelt schepen van Onderwijs en Diversiteit Marc Hendrickx.

Evaluatie en vervolgtraject
In het schooljaar 2018-2019 is een evaluatiefase gepland, waarbij bekeken wordt welke de resultaten en effecten zijn van de geleverde inspanning. De Abeel zal hierbij als een prototype gelden. Indien het diversiteitstraject succesvol is, dan kan het traject ook worden uitgerold naar andere Mechelse scholen, telkens op maat van de noden van de verschillende scholen.

“De Abeel kent een hoog percentage indicatorleerlingen. Dat betekent dat er behoefte is aan empowerment van gezinnen. Als Sociaal Huis kunnen wij ondersteuning bieden indien er specifieke vragen zijn op terrein van sociaal beleid. Indien er redenen zijn, waardoor mensen niet kunnen participeren trachten wij dit te detecteren en blokkades weg te halen”, zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.