De Mechelse Begroting 2019 
Stad en Sociaal Huis

Het eerste jaar na de verkiezingen is een overgangsjaar waarin stad en Sociaal Huis slechts een budget voor één jaar moeten maken. De Mechelse begroting voor 2019 ligt klaar. Een van onze grote financiële uitdagingen voor deze legislatuur krijgt meteen haar beslag. Dat is het terugdringen van de schulden. De uitstaande schuld van de stad daalt van 278,7 miljoen euro eind 2018 naar 263,9 miljoen eind 2019. 
We verminderen onze stadsschuld met bijna 15 miljoen zonder onze investeringen op een laag pitje te zetten.
Een bijkomend positief nieuws is dat het resultaat op kasbasis ondanks alle uitgaven en maatregelen van hogere overheden 500.000 euro bedraagt aan het einde van 2019. Tegen dan zal ook het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 van de stad goedgekeurd moeten worden. 

Investeringen in publieke ruimte 
De voorbije 20 jaar investeerden we onder meer in de publieke ruimte en grote projecten. Daar plukken we ook dit jaar nog de vruchten van. Een aantal prachtige voorbeelden hiervan zijn de nieuwe  bibliotheek ‘Het Predikheren’. Deze wordt afgewerkt en opent einde deze zomer. De brandweerkazerne aan de Nekkerhal opent samen met het nieuwe stadsmagazijn. Hotel Van der Valk met bijhorend congrescentrum zal in november klaar zijn in de Ouwen Dok. Het wordt één van de mooiste hotels van het land en het eerste gebouw van de Keerdoksite dat wordt opgeleverd.
We investeren in groene openbare ruimte. Het binnengebied van het Hof van Cortenbach zal tegen voorjaar 2020 klaar zijn. 

Verhoging dotaties
-    hogere netto-dotatie aan AGB MAC (0,7 miljoen euro) voornamelijk  door extra uitgaven voor opening en exploitatie van het Predikheren.
-    hogere dotatie aan de politiezone (0,3 miljoen euro). 
-    hogere dotatie aan hulpverleningszone Rivierenland (0,4 miljoen euro). 
-    verder is het college ingegaan op diverse vragen van diensten om extra kredieten bovenop wat in het meerjarenplan voor 2019 voorzien is. 
-    Belastingtechnische maatregelen van de federale overheid en Vlaamse overheid doen de belastingopbrengsten van onze stad dalen. Dat wordt nu gedeeltelijk gecompenseerd door een Mechelse taxshift, namelijk de verhoging opcentiemen onroerende voorheffing (OV) en een drastische verlaging van de Aanvullende Persoonbelasting (APB) tot 6,8% 

De gemeente heft een aanvullende belasting op de inkomstenbelasting die door de federale overheid wordt geïnd, maar bestemd is voor de gemeente. De APB wordt verlaagd van 7,4% naar 6,8%. Op deze manier werkt onze stad mee aan een beleid dat de koopkracht van de mensen versterkt, werken beloont en mensen activeert op de arbeidsmarkt. 
Met deze daling van de APB komt Mechelen in de top drie van de steden die inkomen het minst belasten en de koopkracht het meest versterken. 
1.    Oostende 6,5 
2.    Leuven    6,7 
3.    Mechelen 6,8

De opcentiemen op de onroerende voorheffing op woningen worden wel verhoogd (na vijf jaar daling) van 938 naar 1100 euro. Dat is de jaarlijkse belasting op het kadastraal inkomen van onroerende goederen. 
Ten aanzien van de stijging van de waarde van het vastgoed is dat amper 0,2% van de waardestijging van de afgelopen vijf jaar. “Voor een gemiddeld huishouden bedraagt deze fiscale operatie (APB en OV)  1 euro per maand. Deze cijfers duiden aan dat het niet om gigantische en onhaalbare sommen gaat. De impact van de taxshift voor natuurlijke personen blijft zeer gering.

Flankerende maatregelen voor ondernemingen en immobiliën 
Ondernemingen zorgen voor de helft van de OV-ontvangsten. De stadsontvangsten OV op materieel en outillage bedroegen in 2015 nog 1.451.357 euro en zullen in 2020 op nul euro terugvallen. Deze verminderde inkomsten voor de stadskas worden nu gecompenseerd met een aanpassing van het OV-tarief, maar ook naar ondernemingen en immobilieneigenaars zal de begroting een aantal slimme lastenverlagingen bevatten die het ondernemingsklimaat in Mechelen versterken en vastgoed mobiliseren ten behoeve van maatschappelijke noden. 

Lastenverlagingen
Naast de vermindering van de aanvullende personenbelasting voorzien we nog verlagingen.
-   Het basistarief van 50 euro dat elke ondernemer en vrije beroeper in de belasting bedrijfsruimte betaalt wordt tot 30 euro verlaagd. Daar genieten ca. 9000 belastingbetalers van. Minderopbrengst voor de stadskas: 180.000 euro. 
-    Bedrijven en immobiliën die zuinig met ruimte omspringen krijgen vermindering op  belastingen op bedrijfsruimten in het kader van onze duurzaamheidsdoelstellingen, ons beleid voor het behoud van open ruimte en maatregelen tegen de klimaatopwarming. Het extra tarief per m2 voor bedrijfsruimten boven 600 m2  vanaf de tweede bouwlaag bovengronds en vanaf de eerste bouwlaag ondergronds wordt gehalveerd van 0,60 euro naar 0,30 euro. Dat moedigt zuiniger ruimtegebruik aan. De impact op de stadskas is 105.000 euro.
-    Startende ondernemers worden twee jaar vrijgesteld van belasting op bedrijfsruimten.

Wonen 
Gecumuleerd met de andere initiatieven wordt Mechelen nog steeds een voordeliger en aantrekkelijker als woonstad. Mechelen wil een gezonde sociale mix van inwoners huisvesten waartoe ook jonge mensen, middengroepen en senioren behoren. 
Huisbazen die hun woning verhuren via ons Sociaal Verhuurkantoor moeten een sterk verminderde OV aangerekend krijgen of zelfs tijdelijk vrijgesteld worden. Er wordt een eenmalige subsidie van 500 euro toegekend per woning, die voor het eerst aan het Sociaal Verhuurkantoor verhuurd wordt. Voorzien budget: 100.000 euro. De stad onderzoekt de mogelijkheid om vanaf 2020 voor verhuringen aan het Sociaal Verhuurkantoor een vrijstelling te geven in het eerste jaar en 50% vermindering in het tweede jaar.

Sociaal Huis 
​​​​​​​
De dotatie in 2019 van de stad aan het Sociaal Huis wordt verhoogd van 11,3 naar 14,8 miljoen euro. Dit budget moet toelaten om de werking in 2019 te continueren terwijl vanaf maart de werkzaamheden starten om een nieuw geïntegreerd financieel meerjarenplan van stad en Sociaal Huis, ter goedkeuring voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad.
We zien het als een opdracht voor de lokale overheid om hierin een coördinerende rol op te nemen. We voorzien 1.177.568 euro aan subsidies voor het realiseren van samenwerking met welzijnsorganisaties, stadsdiensten en zorgvoorzieningen in Mechelen. De kerntaak van het Sociaal Huis is eenieder de mogelijkheid geven een menswaardig leven te leiden. Naast de klassieke steunmogelijkheden van het Sociaal Huis worden allerlei acties opgezet om  de noden van Mechelaar zoveel mogelijk op te vangen.

Zo is de aanpak van kinderarmoede één van onze grootste prioriteiten. Daarvoor trekken we dit jaar maar liefst 366.253,00 euro uit. 
Er worden werkingssubsidies van 1.121.556 euro verleend aan diverse verenigingen en initiatieven uit de sociale sector. De toelage aan het Sociaal Restaurant is gevoelig verhoogd.